ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายราชสดุดี กิจกรรมปล่อยปลา และกิจกรรมพัฒนาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 

รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร เข้ารับโล่ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ “ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม” จากนายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 30  ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2556 และ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมดังกล่าวด้วยดีเป็นปีประจำทุกปี

ถวายพวงมาลา

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556  ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมมากมาย

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  และพนักงานราชการ เลือกตั้งไปใช้สิทธิ   " เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ "    ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.

ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย)  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดยดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต้อนรับ คณาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ในโครงการ “ฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 14-18  ตุลาคม  2556  ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เพื่อให้นักเรียนได้รับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานและการวิจัยฝึกและเป็น “บุคคลที่คิดเป็น รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งนักเรียนได้เข้าฝึกงานและทดลอ

เตรียมความพร้อมจัดสอบ V-NET

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556  โดยดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานศูนย์สอบ  ในการชี้แจงการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ณ ห้อง AB 201 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ซึ่ง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้รับหน้าที่เป็นศูนย์บริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2556  โดยมีคณะทำงานระดับสนามสอบที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เข้าร่วมประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556  ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีงานเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เข้าร่วมขบวนแห่หมฺรับจากศาลาประดู่ 6  มายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทยซึ่งมีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยนายชวน   หลีกภัย  ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์  ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้

งานเกษียณอายุราชการ มุทิตาจิต 2556

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คณาจารย์  บุคคลากรและนักศึกษาร่วมกันแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ ผศ.พัชรินทร์  บุญอินทร์  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนางผลดี  แซ่แต้  เจ้าหน้าที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณูปการมีความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา 30 ปี จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ โดยมี ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษี

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

บรรยากาศ ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ วันที่ 18-19 กันยายน 2556