ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย พื้นที่ทุ่งใหญ่ : กิจกรรม RUTS Thungyai House

วันที่ 30 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการสร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย พื้นที่ทุ่งใหญ่ : กิจกรรม RUTS Thungyai House ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในเรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การสร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพ และการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ อย่างชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 ส่งเสริมให้นักศึกษาและคณาจารย์ นำองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เผยแพร่บริการชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยด้านการเกษตรของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์/การแสดงสินค้า รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และที่สำคัญเพื่อผลักดันให้งานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์เป็นงานประจำปีของอำเภอทุ่งใหญ่และจังหวัดนครศรีธรรมราช
.

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 235-1/2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมต้อนรับ ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 235-1/2567 ณ ห้องประชุม IT21 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 18 มกราคม 2567 ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยในพิธีมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีทางศาสนา ณ ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 2023 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 6 มกราคม 2567 ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 พื้นที่ ได้แก่ ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ และขนอม เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร (พื้นที่ทุ่งใหญ่)

26 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดยกิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายและเสวนา เรื่อง "ความสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานและแนวทางการปฏิบัติงานรองรับการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่" การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประกอบด้วย วอลเลย์บอล ฟุตซอล และกีฬาพื้นบ้าน และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

 

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รวมพลังทำความดีส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567 ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รวมพลังทำความดีส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567 ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย จัดตั้งศูนย์รับบริจาคโลหิต ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

 

โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน (พื้นที่ทุ่งใหญ่)

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน (พื้นที่ทุ่งใหญ่) โดยมีนายภานุวัฒน์ หนูนคง และนางสาวจันทิมา จันจำปา จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในเรื่อง การประยุกต์ใช้ Microsoft Teams สำหรับการบริหารงานและติดตามผลการดำเนินงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่

 

รองอธิการบดี และสำนักวิทยบริการ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมพัฒนาและยกระดับองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะดำเนินงาน ในการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องประชุม IT21 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)