ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชลศาสตร์บำบัดสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชลศาสตร์บำบัดสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคนงาน 4 ยูนิต (งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร) 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคนงาน 4 ยูนิต (งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร) 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรมเกษตรและอาคารแปรรูป ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรมเกษตรและอาคารแปรรูป ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างรั้ว คสล. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างรั้ว คสล. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ สอบราคาซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 10 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ สอบราคาซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 10 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 ชุด

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 ชุด