ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 56 รายการ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 56 รายการ ตามเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายได้สะสม 224-2/2566

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายได้สะสม 224-2/2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายได้สะสม 224-2/2566

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายได้สะสม 224-2/2566

รายละเอียดตามแนบ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเข่าเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 540,000.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเข่าเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 540,000.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

รายเอียดตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดไม้ยางพารา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดไม้ยางพารา ตามเอกสารแนบ

ประกวดราคาเช่าเข่าเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 540,000.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาเช่าเข่าเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 540,000.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสานแนบ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือนวัตกรรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 7,329,500.00 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือนวัตกรรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 7,329,500.00 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพารา จำนวน 2 แปลง

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพารา จำนวน 2 แปลง ตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เผยแพร่ข้อมูลแบบ สขร1. ประจำเดือน มกราคม 2566

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เผยแพร่ข้อมูลแบบ สขร1. ประจำเดือน มกราคม 2566 ตามเอกสารแนบ