ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่