ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เดือน พ.ศ. รายงาน
ตุลาคม 2562 รายงาน
พฤศจิกายน 2562 รายงาน
ธันวาคม 2562 รายงาน
มกราคม 2563 รายงาน
กุมภาพันธ์ 2563 รายงาน
มีนาคม 2563 รายงาน
เมษายน 2563 รายงาน
พฤษภาคม 2563 รายงาน
มิถุนายน 2563 รายงาน
กรกฎาคม 2563 รายงาน
สิงหาคม 2563 รายงาน
กันยายน 2563 รายงาน
ตุลาคม 2563 รายงาน
พฤศจิกายน 2563 รายงาน
ธันวาคม 2563 รายงาน
มกราคม 2564 รายงาน
กุมภาพันธ์ 2564 รายงาน
มีนาคม 2564 รายงาน
เมษายน 2564 รายงาน
พฤษภาคม 2564 รายงาน
มิถุนายน 2564 รายงาน
กรกฎาคม 2564 รายงาน
สิงหาคม 2564 รายงาน
กันยายน 2564 รายงาน
ตุลาคม 2564 รายงาน
พฤศจิกายน 2564 รายงาน
ธันวาคม 2564 รายงาน
มกราคม 2565 รายงาน
กุมภาพันธ์ 2565 รายงาน
มีนาคม 2565 รายงาน
เมษายน 2565 รายงาน
พฤษภาคม 2565 รายงาน
มิถุนายน 2565 รายงาน
กรกฎาคม 2565 รายงาน
สิงหาคม 2565 รายงาน
กันยายน 2565 รายงาน

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565