ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เรื่อง ประกาศ ร่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและเถ้า วงเงินงบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ร่าง  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและเถ้า   วงเงินงบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ