ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 2/2564

                       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 2/2564