ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ คร้ังที่ 3/2564

             วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา