ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับบุคลลเพื่อการสรรหาและการเสือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คร้ังที่ 5/2564

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง  จำนวน 4 อัตรา