ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ป.ตรี) คร้ังที่ 5/2564

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีรวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและสถานที่การสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คร้ังที่ 5/2564