ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรหาเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 3/2565

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรหาเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์   สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 3/2565