ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทย์ คร้ังที่ 4/2565

                    มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นทีทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อรายผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา