ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรหาบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 5/2566

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) และตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี)  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566