ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีคัดเลือก คร้ังที่ 9

                              ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)