ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรหาบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งวิชาการ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ 8/2566

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งวิชาการ)  โดยวิธีการคัดเลือก  ครั้งที่ 8  ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา  และ ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี) จำนวน 5 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)