ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ 9/2566

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)