ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ 3/2567

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 3/2567 และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 22 เมษายน 2567  แล้วนั้น

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)