ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ เรื่อง ยกเลิกรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานอาคารสถานที่

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ เรื่อง  ยกเลิกรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติงานอาคารสถานที่  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: 
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)