ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะผู้สนใจเสนอราคาซื้อมุงคุด จำนวน 500 กิโลกรัม

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะผู้สนใจเสนอราคาซื้อมุงคุด จำนวน 500 กิโลกรัม

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะผู้สนใจซื้อต้นไม้กระถินเทพา จำนวน 11 ต้น

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะผู้สนใจซื้อต้นไม้กระถินเทพา จำนวน 11 ต้น ตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะผู้สนใจซื้อต้นไม้กระถินเทพา จำนวน 11 ต้น

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้ชนะผู้สนใจซื้อต้นไม้กระถินเทพา จำนวน 11 ต้น ตามเอกสารแนบ

ประกาศร่าง เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนห้องประชุม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วงเงินงบประมาณ ๘๑๐,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประกาศร่าง เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนห้องประชุม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วงเงินงบประมาณ ๘๑๐,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เรื่อง ประกาศ ร่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ขั้นสูง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding)เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ร่าง  เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ขั้นสูง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding)เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เรื่อง ประกาศ ราคากลาง ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ขั้นสูง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 4,912,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ราคากลาง  ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ขั้นสูง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 4,912,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รายละเอียดตามแนบ

เรื่อง ประกาศ ราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนห้องประชุม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 810,100.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ราคากลาง  ครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนห้องประชุม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 810,100.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เรื่อง ประกาศ ร่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตำาบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วงเงินทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ๒,๓๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท

เรื่อง ประกาศ ร่าง  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตำาบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วงเงินทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ๒,๓๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เรื่อง ประกาศ ราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 2,338,400 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ราคากลาง  ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 2,338,400 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ