ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง โครงการระบบประปา 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 6,010,000 บาท (หกล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง โครงการระบบประปา 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 6,010,000 บาท (หกล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒,๓๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒,๓๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงพักสัตว์รอตรวจ และหลังตรวจ

ประกาศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงพักสัตว์รอตรวจ และหลังตรวจ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนห้องประชุม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๘๑๐,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนห้องประชุม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๘๑๐,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เรื่อง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒,๓๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศร่าง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒,๓๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามแนบ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 65 รายการ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 65 รายการ ตามเอกสารแนบ

ประกาศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนห้องประชุม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๘๑๐,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนห้องประชุม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๘๑๐,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เรื่อง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒,๓๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศร่าง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๒,๓๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รายงานสขร1. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รายงานสขร1. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ตามเอกสารแนบ