ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควต้าพิเศษ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566คณะศิลปศาสตร์

การศึกษา - Mon, 09/26/2022 - 10:56

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563

การศึกษา - Sun, 06/05/2022 - 21:19
<p>     ตามที่ สำนักพระราชวัง ได้แจ้งให้ทราบว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี<br /> เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563<br /> ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา<br /> โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสำรวจผู้มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แล้วนั้น<br /> <br />      ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรตามเอกสารแนบ<br /> โดยให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 ดำเนินการดังนี้</p> <ol> <li>บันทึกผลการเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงก่อนเข้ารายงานตัวฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านแอพพลิเคชั่น Binding RUTS</li> <li>กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำทางเว็บไซต์ https://studentwork.rmutsv.ac.th/</li> <li>ผู้มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ไม่ดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 จะไม่ได้รับอนุญาตให้รายงานตัวเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร</li> </ol> <p>ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องดำเนินการฝึกซ้อมตามกำหนดการอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร<br /> <br />  </p> <hr /> <p>รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตและผลงานนักคิดสุจริต ปี2 ปี 2562

การศึกษา - Fri, 02/28/2020 - 04:31
<p>ดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่</p> <p><a href="https://reg.rmutsv.ac.th/reg/downloads/news/zerotolerance_video.mp4" target="_blank">https://reg.rmutsv.ac.th/reg/downloads/news/zerotolerance_video.mp4</a></p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในงาน Open House "วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0" ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

การศึกษา - Thu, 02/14/2019 - 19:48
<h1>เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียน เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ในงาน Open House "วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0" ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก</h1>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนาวีวิทยาคม

การศึกษา - Tue, 01/29/2019 - 00:47
<p>เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ณ โรงเรียนนาวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชะแล้นิมิตรวิทยา

การศึกษา - Tue, 01/29/2019 - 00:11
<p>เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนชะแล้นิมิตรวิทยา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานนวมินท์วิชาการ Open House ณ โรงเรียน นวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา

การศึกษา - Thu, 01/24/2019 - 23:46
<p>เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เข้าจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ให้กับนักเรียน ในงานนวมินท์วิชาการ Open House ณ โรงเรียน นวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่

การศึกษา - Thu, 01/24/2019 - 23:19
<p>ช่วงบ่ายวันที่ 23 มกราคม 2561 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอำมาตต์พานิชกุล จังหวัดกระบี่

การศึกษา - Thu, 01/24/2019 - 04:49
<p>ช่วงเช้าวันที่ 22 มกราคม 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ณ โรงเรียนอำมาตต์พานิชกุล จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 คาบเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 100 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลาม จังหวัดสตูล

การศึกษา - Thu, 01/24/2019 - 04:43
<p>เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลาม จังหวัดสตูล จำนวน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 60 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ออกแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดกระบี่

การศึกษา - Thu, 01/24/2019 - 04:06
<p>ช่วงบ่ายของวันที่ 22 มกราคม 2562 และช่วงเช้าของวันที่ 23 มกราคม 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ออกแจกแผ่นพับในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ที่ทางมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดสอน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

การศึกษา - Thu, 01/24/2019 - 03:12
<p>เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล จำนวน 2 คาบเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 80 คน</p>