ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-คณะศิลปศาสตร์: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบสู่การบูรณาการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

การศึกษา - Mon, 02/27/2023 - 10:34
รายละเอียด: 

https://www.facebook.com/LARMUTSV/posts/pfbid036Fap5oyMArxnoLpU4k9aC7xWKX19vonQUoAhmFtv9z1W9f36BvVNCo2kWsevo84al

รูปภาพประกอบ: 
ภาพเป็นข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา Language Thai

การศึกษา-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควต้าพิเศษ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566คณะศิลปศาสตร์

การศึกษา - Mon, 09/26/2022 - 10:56

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563

การศึกษา - Sun, 06/05/2022 - 21:19
<p>     ตามที่ สำนักพระราชวัง ได้แจ้งให้ทราบว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี<br /> เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563<br /> ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา<br /> โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสำรวจผู้มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แล้วนั้น<br /> <br />      ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรตามเอกสารแนบ<br /> โดยให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 ดำเนินการดังนี้</p> <ol> <li>บันทึกผลการเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงก่อนเข้ารายงานตัวฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านแอพพลิเคชั่น Binding RUTS</li> <li>กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำทางเว็บไซต์ https://studentwork.rmutsv.ac.th/</li> <li>ผู้มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ไม่ดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 จะไม่ได้รับอนุญาตให้รายงานตัวเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร</li> </ol> <p>ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องดำเนินการฝึกซ้อมตามกำหนดการอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร<br /> <br />  </p> <hr /> <p>รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตและผลงานนักคิดสุจริต ปี2 ปี 2562

การศึกษา - Fri, 02/28/2020 - 04:31
<p>ดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่</p> <p><a href="https://reg.rmutsv.ac.th/reg/downloads/news/zerotolerance_video.mp4" target="_blank">https://reg.rmutsv.ac.th/reg/downloads/news/zerotolerance_video.mp4</a></p>