ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-คณะศิลปศาสตร์: โครงการเตรียมความพร้อม และปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การศึกษา - Thu, 11/09/2023 - 09:36
รายละเอียด:  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการเตรียมความพร้อม และปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีวิทยากร คือ คุณสุมิตดานัน จันทวี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤทธิ์ โอมณี คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และพร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์.ดร. พัชรินทร์ ฆังฆะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ รูปภาพประกอบ: 
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา Language Thai

การศึกษา-คณะศิลปศาสตร์: หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) “ ✅ ได้ผ่านการรับรอง ✅ ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญา สาขาการกำหนดอาหาร จากคณะกรรมการวิชาชีพฯ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

การศึกษา - Thu, 10/12/2023 - 08:33
รายละเอียด:  #คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในโอกาสที่ “ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) “ ได้ผ่านการรับรอง ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญา สาขาการกำหนดอาหาร จากคณะกรรมการวิชาชีพฯ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 2565 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2571 ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมนักศึกษาบุคลากรข่าวการศึกษาบุคลากรนักศึกษาบุคคลทั่วไป Language Thai

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 - 2565 และบัณฑิตที่ขอเลื่อนรับ จากปีการศึกษา 2562 - 2563 แจ้งความประสงค์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การศึกษา - Mon, 06/26/2023 - 21:09
<p>ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปีการศึกษา 2564-2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ</p> <p>จึงกำหนดให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 - 2565 และบัณฑิตที่ขอเลื่อนรับ จากปีการศึกษา 2562 - 2563</p> <p>แจ้งความประสงค์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร<br /> ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2566<br /> ผ่านเว็บไซต์ <a href="https://binding.rmutsv.ac.th/?fbclid=IwAR3_2salcSxxPsTN-neE6nhSPhsGKs00iFRXBORVAwnXTPmMKTw88MXNAJg" target="_blank">https://binding.rmutsv.ac.th</a></p> <p>โดยให้เลือกแจ้งความประสงค์ ดังนี้</p> <p>- ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร<br /> - ประสงค์ขอเลื่อนรับในปีถัดไป (บัณฑิตที่เลื่อนรับมาจากปี 62-63 ไม่สามารถเลื่อนรับได้อีก)<br /> - ประสงค์ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดส่งใบปริญญาบัตร<br /> - ประสงค์ขอรับปริญญาบัตรด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p> <p><strong>หมายเหตุ :</strong> เมื่อยืนยันการแจ้งความประสงค์แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ บัณฑิตควรตัดสินใจให้รอบคอบ ก่อนการยืนยันความประสงค์</p> <p><strong>หากไม่ทำการแจ้งความประสงค์ในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าบัณฑิตไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และต้องติดต่อรับปริญญาบัตรด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเท่านั้น</strong></p> <p> </p>

การศึกษา-คณะศิลปศาสตร์: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบสู่การบูรณาการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

การศึกษา - Mon, 02/27/2023 - 10:34
รายละเอียด: 

https://www.facebook.com/LARMUTSV/posts/pfbid036Fap5oyMArxnoLpU4k9aC7xWKX19vonQUoAhmFtv9z1W9f36BvVNCo2kWsevo84al

รูปภาพประกอบ: 
ภาพเป็นข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา Language Thai
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)