ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตและผลงานนักคิดสุจริต ปี2 ปี 2562

การศึกษา - Fri, 02/28/2020 - 04:31
<p>ดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่</p> <p><a href="https://reg.rmutsv.ac.th/reg/downloads/news/zerotolerance_video.mp4" target="_blank">https://reg.rmutsv.ac.th/reg/downloads/news/zerotolerance_video.mp4</a></p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในงาน Open House "วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0" ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

การศึกษา - Thu, 02/14/2019 - 19:48
<h1>เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียน เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ในงาน Open House "วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0" ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก</h1>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนาวีวิทยาคม

การศึกษา - Tue, 01/29/2019 - 00:47
<p>เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ณ โรงเรียนนาวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชะแล้นิมิตรวิทยา

การศึกษา - Tue, 01/29/2019 - 00:11
<p>เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนชะแล้นิมิตรวิทยา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานนวมินท์วิชาการ Open House ณ โรงเรียน นวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา

การศึกษา - Thu, 01/24/2019 - 23:46
<p>เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เข้าจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ให้กับนักเรียน ในงานนวมินท์วิชาการ Open House ณ โรงเรียน นวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่

การศึกษา - Thu, 01/24/2019 - 23:19
<p>ช่วงบ่ายวันที่ 23 มกราคม 2561 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอำมาตต์พานิชกุล จังหวัดกระบี่

การศึกษา - Thu, 01/24/2019 - 04:49
<p>ช่วงเช้าวันที่ 22 มกราคม 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ณ โรงเรียนอำมาตต์พานิชกุล จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 คาบเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 100 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลาม จังหวัดสตูล

การศึกษา - Thu, 01/24/2019 - 04:43
<p>เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลาม จังหวัดสตูล จำนวน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 60 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ออกแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดกระบี่

การศึกษา - Thu, 01/24/2019 - 04:06
<p>ช่วงบ่ายของวันที่ 22 มกราคม 2562 และช่วงเช้าของวันที่ 23 มกราคม 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ออกแจกแผ่นพับในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ที่ทางมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดสอน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

การศึกษา - Thu, 01/24/2019 - 03:12
<p>เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล จำนวน 2 คาบเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 80 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

การศึกษา - Fri, 01/18/2019 - 06:08
<p>เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลศรีวิชัย สงขลา และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 50 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา

การศึกษา - Fri, 01/18/2019 - 06:03
<p>วันที่ 11 ธันวาคม 2561  งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ - คณิต กว่า 100 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

การศึกษา - Wed, 01/16/2019 - 23:04
<p>วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  และคณะต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา โดยมีนักศึกษา ชั้น ปวช.3 และ ปวส. แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกช่างไฟฟ้า แผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างยนต์ และ ช่างต่อเรือ เข้าร่วมกิจกรรม รวมกว่า 200 คน</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษา - Mon, 01/14/2019 - 22:47
<p>วันที่ 14 มกราคม 2562  งานแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต และสายศิลป์-คำนวน เข้าร่วมกิจกรรม 5 ห้อง กว่า 80 คน</p>