ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Fri, 09/30/2022 - 11:14

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่เพื่องานอุตสาหกรรม 4.0

ประกวดราคา - Fri, 09/30/2022 - 08:25

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่เพื่องานอุตสาหกรรม 4.0 โดยผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จ

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพรเภสัชวิทยาและพิษวิทยาในสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 8,000,000.00 บาท

ประกวดราคา - Fri, 09/30/2022 - 08:16

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพรเภสัชวิทยาและพิษวิทยาในสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 8,000,000.00 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา 15/2565ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพรเภสัชวิทยาและพิษวิทยาในสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 8,000,000.00 บาท

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพรเภสัชวิทยาและพิษวิทยาในสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 8,000,000.00 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศ เอกสารประกวดราคา 15/2565ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑืห้องปฏิบัติการวิจัยศิลปกรรมและออกแบบ

ประกวดราคา - Fri, 09/30/2022 - 05:26

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑืห้องปฏิบัติการวิจัยศิลปกรรมและออกแบบ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พีเวล บิสสิเนส จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน&

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิือชุดเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 09/29/2022 - 08:12

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิือชุดเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านแมกซิมัม  เสนอราคาเป็นเงิน

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื่อชุดปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์เครื่องจักรกลเรือ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Thu, 09/29/2022 - 08:11

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื่อชุดปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์เครื่องจักรกลเรือ จำนวน 1 ชุด วงเงิน งปม.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 78 อัตรา

ประกวดราคา - Thu, 09/29/2022 - 06:54

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 78 อัตรา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผลิตสัตว์แม่นยำ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา - Wed, 09/28/2022 - 03:24

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผลิตสัตว์แม่นยำ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ3.52 MB รายละเอียดครุภัณฑ์1.24 MB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่: ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุมนไพรเภสัชวิทยาและพิษวิทยาในสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

ประกวดราคา - Mon, 09/26/2022 - 09:08

ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุมนไพรเภสัชวิทยาและพิษวิทยาในสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารแนบ:  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาข่าวประกวดราคา

ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุมนไพรเภสัชวิทยาและพิษวิทยาในสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุมนไพรเภสัชวิทยาและพิษวิทยาในสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารแนบ:  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบสื่อสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ (DIGITAL SIGNAGE)

ประกวดราคา - Fri, 09/23/2022 - 10:29

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบสื่อสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ (DIGITAL SIGNAGE)  วงเงิน งปม.

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม

ประกวดราคา - Fri, 09/23/2022 - 08:15

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม  โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่ บริษัท เทค เอ็นซ๊ จำ

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์หน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชนต้นแบบ

ประกวดราคา - Fri, 09/23/2022 - 08:10

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์หน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชนต้นแบบ  โดยผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่: ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโรงเรือนเกษรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์

ประกวดราคา - Fri, 09/23/2022 - 08:06

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโรงเรือนเกษรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ491.43 KB ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ขนส่งโดยสาร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Fri, 09/23/2022 - 02:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ขนส่งโดยสาร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 20220923083002_00002.pdf45.48 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคา - Fri, 09/23/2022 - 02:38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 20220923083002_00001.pdf46.5 KB มหาวิทยาลัยฯและวิทยาเขต: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา - Wed, 09/21/2022 - 11:29

 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำและระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล จำนวน 1 งาน

ประกวดราคา - Wed, 09/21/2022 - 10:26

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำและระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล จำนวน 1 งาน โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ

read more