ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะศิลปศาสตร์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควต้าพิเศษ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566คณะศิลปศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 09/26/2022 - 10:56

ประชาสัมพันธ์-สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ในการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 09/05/2022 - 10:51
Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); } มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ในการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

          สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าแสดงความยินดีและมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ประกาศนียบัตร และป้ายห้องปฏิบัติการแก่ห้องปฏิบัติการของ มทร.ศรีวิชัย ที่เข้าร่วมการพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการในโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation : Phase 1 และโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ผศ.ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการร่วมแสดงความยินดีและรับมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ประกาศนียบัตร และป้ายห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีห้องปฏิบัติการของ มทร.ศรีวิชัย ที่เข้าร่วมโครงการและได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ดังนี้

 

โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation : Phase 1

1. ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและได้รับเลขทะเบียนใบรับรอง ในองค์ประกอบที่ 2 ด้านระบบการจัดการสารเคมี และองค์ประกอบที่ 6 ด้านการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

รับผิดชอบโดย

ดร.นัฎฐา คเชนทร์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง นักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

2. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและได้รับเลขทะเบียนใบรับรอง ในองค์ประกอบที่ 2 ด้านระบบการจัดการสารเคมี และองค์ประกอบที่ 6 ด้านการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

รับผิดชอบโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฎ นิลออ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการสาขาสิ่งแวดล้อม

 

โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวนเงิน 13,000 บาท

รับผิดชอบโดย นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง นักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

2. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับทุนสนับสนุนธำรงรักษาความปลอดภัย จำนวนเงิน 5,000 บาท

รับผิดชอบโดย นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการสาขาสิ่งแวดล้อม

Submitted by hatairat.n on 09/05/2022 - 16:51.

ประชาสัมพันธ์-สถาบันวิจัยและพัฒนา: ประชุมหารือการเตรียมงานแถลงข่าว การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

ประชาสัมพันธ์ - Mon, 09/05/2022 - 07:58
Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); } ประชุมหารือการเตรียมงานแถลงข่าว การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

          วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว รองผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ซึ่งจะมีการแถลงข่าวเชิญชวนการร่วมงานในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Submitted by hatairat.n on 09/05/2022 - 13:58.