ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2022

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 05/03/2022 - 11:06
กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
“MOS Olympic Thailand Competition 2022”
เวทีแห่งการค้นหาสุดยอดเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และต่อยอดสู่การประชันทักษะระดับโลก วัตถุประสงค์
  • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 04/12/2022 - 03:32

     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2565  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 560,000 บาท  ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 

ติดตามกติกาและเงื่อนไขได้ที่ 
https://www.parliament.go.th/innovation
https://www.facebook.com/democinnovation

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ประชาสัมพันธ์ - Tue, 03/22/2022 - 10:05

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, March 22, 2022 - 16:00

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างบริการ 1 อัตรา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ประชาสัมพันธ์ - Wed, 03/09/2022 - 09:05

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างบริการ 1 อัตรา  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ-คณะวิทย์ประมง.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 9, 2022 - 15:00

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการราชบุคคล

ประชาสัมพันธ์ - Thu, 02/24/2022 - 04:23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)  เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการราชบุคคล

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  ประกาศข่าวสมัครงาน/ผล

ประชาสัมพันธ์-สถาบันวิจัยและพัฒนา: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) มทร.ศรีวิชัย

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 02/18/2022 - 07:51
Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); } โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) มทร.ศรีวิชัย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เรื่อง การขับเคลื่อนงานจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) เป็นประธาน  ซึ่งมีศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงานฯ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 120 ท่าน

Submitted by hatairat.n on 02/18/2022 - 13:51.

ประชาสัมพันธ์-สถาบันวิจัยและพัฒนา: โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชาสัมพันธ์ - Fri, 02/18/2022 - 07:48
Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); } โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ" ภายใต้โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “How to get published in International journal” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบทความวิจัยของนักวิจัยให้เข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสารระดับนานาชาติ และเป็นการเพิ่มผลงานตีพิมพ์บทความทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ดังนี้ รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์-เคมี ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านบริหารการศึกษา ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และดร.สมพร มณีโชติ

ดร.กิตติมา ตันติหาชัย Mr.Lauro Sadaran Dequiña, Jr. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยเพื่อปรับปรุงต้นฉบับบทความให้สมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ submission บทความลงในวารสารระดับนานาชาติ

Submitted by hatairat.n on 02/18/2022 - 13:48.