ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวอบรม/สัมมนา

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2557

     รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2557 นักศึกษาที่สนใจติดต่อได้ที่ งานบริหารกิจการนักศึกษา อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ชั้น 3 ห้อง AB304 

เอกสารแนบ:  เอกสารการเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนานักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2557

     รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2557 นักศึกษาที่สนใจติดต่อได้ที่ งานบริหารกิจการนักศึกษา อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ชั้น 3 ห้อง AB304 

แนบไฟล์เอกสาร:  เอกสารการเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนานักศึกษา
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)