ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

นักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2013

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2013 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริหารกิจการนักศึกษา ห้อง AB305 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "บัณฑิตไทยไม่โกง"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "บัณฑิตไทยไม่โกง" วันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกาศบัณฑิตและมหาบัณฑิต กรอกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและมหาบัณฑิต

   ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต บัณฑิตต้องกรอกข้อมูลในระบบและพิมพ์แบบสอบถามส่งในวันรายงานตัวซ้อมย่อย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

กรอกแบบสอบถามได้ที่ http://studentwork.rmutsv.ac.th

ขั้นตอนการรายงานตัวของบัณฑิต

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2557

     รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2557 นักศึกษาที่สนใจติดต่อได้ที่ งานบริหารกิจการนักศึกษา อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ชั้น 3 ห้อง AB304