ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศบัณฑิตและมหาบัณฑิต กรอกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและมหาบัณฑิต

   ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต บัณฑิตต้องกรอกข้อมูลในระบบและพิมพ์แบบสอบถามส่งในวันรายงานตัวซ้อมย่อย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

กรอกแบบสอบถามได้ที่ http://studentwork.rmutsv.ac.th

ขั้นตอนการรายงานตัวของบัณฑิต