ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "บัณฑิตไทยไม่โกง"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "บัณฑิตไทยไม่โกง" วันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช