ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2013

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2013 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริหารกิจการนักศึกษา ห้อง AB305 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ: