ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประเมิณอายุการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประเมิณอายุการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช 

ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: