ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

น้อมจิตมุฑิตา ปูชนียาจารย์ 63 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่