ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประชุมพบปะหารือบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดประชุมเพื่อพบปะหารือเรื่องการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมAB 306 ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่