ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ ร่วมใจพัฒนา

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่