ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยความร่วมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวันครศรีธรรมราช ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่