ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

RUTS TEST มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ จัด การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ CB103 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม