ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สมคิด ชัยเพชร/ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.สิริศักดิ์ ชีช้าง และคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.อภิญญา วณิชพันธ์ ในเวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม AB 201 ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่