ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA

ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกัยคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม AB 201 ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่