ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เสวนาวิชาการ เรื่องการจัดการโคเนื้อคุณภาพพรีเมียมฯ

การเสวนาวิชาการ เรื่อง "การจัดการโคเนื้อคุณภาพพรีเมียม และการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020" ภายใต้โครงการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม AB306 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

 

กิจกรรมในวันที่ 5 เมษายน 2564

          พิธีเปิดโดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา และกล่าวเปิดโครงการ โดยในเวลา 09.00 - 12.00 น. กิจกรรมการเสวนาและการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพพรีเมียม ได้รับเกียรติจากวิทยากร 6 ท่าน ได้แก่

          1. คุณอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

          2. คุณเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

          3. คุณสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง)

          4. คุณปฏิวัติ อินแปลง การเลี้ยงโคแบบผูกคอยืนโรง

          5. คุณวิรัตน์ เกื้อกูลล จากเลี้ยงแพะ สู่ TMR โคนม

          6. คุณธนัญญสรณ์ เพชรมาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "ผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนลุ่มน้ำปากพนัง

โดยมี ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.สมคิด ชัยเพชร เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนา ดังกล่าว

 

และในช่วงบ่าย 13.00 – 17.00 น.

          กิจกรรมการหาความต้องการโภชนะโคเนื้อ โดยใช้โปรแกรม Thai Dairy 2020 โดยเป็นการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการคำนวณสูตรอาหารโค ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ เป็นวิทยากร นอกจากกิจกรรมการเสวนาแล้ว ยังมีในส่วนของนิทรรศการจากบริษัทที่สนับสนุนการจัดงานฯ และบริษัทที่เข้าร่วมงาน ให้ความร่วมมือจัดนิทรรศการขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำความรู้และสาระดี ๆ กลับบ้านกันอีกด้วย