ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) อำเภอทุ่งใหญ่

 

โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) อำเภอทุ่งใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอทุ่งใหญ่ ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์ระดับประเทศ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมีความรุนแรงต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของอำเภอทุ่งใหญ่และอำเภอใกล้เคียง รวมทั้งเป็นการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของโรคโควิด-19 ของอำเภอทุ่งใหญ่ จึงได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
 
จากการลงพื้นที่ของนายอำเภอทุ่งใหญ่ และคณะทำงาน พร้อมด้วย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับในการสำรวจสถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเห็นตรงกันว่าใช้สถานที่ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ประกอบกับ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ เป็นหน่วยงานราชการซึ่งเป็นพื้นที่บริการของอำเภอทุ่งใหญ่ และเป็นสถานศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอ มีความพร้อมด้านต่าง ๆ เหมาะสมสำหรับเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสนาม

ในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอทุ่งใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามต่อประธานในพิธี นายอารี ไกรนรา รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร  และมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ สาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ และคณะทำงานทุกท่าน ในการเข้าร่วมพิธีเปิด


โรงพยาบาลสนามอำเภอทุ่งใหญ่ ขนาดความจุ 100 เตียง ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เป็นสถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ ไม่พบเชื้อหรือรักษาหายแล้ว มาพักฟื้นภายในระยะเวลา 14 วัน หรือภายในระยะเวลาที่แน่ใจว่าผู้ป่วยหายจากโรคก่อนส่งกลับที่อยู่อาศัย โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจะเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด