ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

การประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่
การจัดการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ ระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วย มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปศุสัตว์ ในการส่งเสริมพัฒนา ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน และขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน