ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดธาตุน้อย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดธาตุน้อย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
วัดธาตุน้อย (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์) อำเภอช้างกลาง นับเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ องค์ที่ 2 รองจากพระบรมธาตุเจดีย์ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการนำผ้าเดินเวียนรอบองค์ธาตุน้อย จำนวน 3 รอบ ก่อนนำขึ้นห่มธาตุน้อย ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุได้มีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันระลึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมแสดงความกตัญญูต่อพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ ทั้งทางด้านพระพุทธศาสนาและการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญ