ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้กระถินเทพา จำนวน 165 ต้น ต้นยางพารา จำนวน 20 ต้น ต้นกระท้อจ จำนวน 4 ต้น

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ประกาศผู้สนใจเสนอราคาต้นไม้กระถินเทพา จำนวน 165 ต้น ต้นยางพารา จำนวน 20 ต้น ต้นกระท้อจ จำนวน 4 ต้น ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: