ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นทุ่งใหญ่ ขอแก้ไขประกาศผู้สนใจซื้อผลผลิตลองกองและผลผลิตกระท้อน

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นทุ่งใหญ่ ขอแก้ไขประกาศผู้สนใจซื้อผลผลิตลองกองและผลผลิตกระท้อน ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: