ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผู้สนใจเสนอราคาซื้อผลผลิตกระท้อน คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่

                    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มีความประสงค์จะประกาศขายผลผลิตกระท้อน คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 95 ต้น  น้ำหนักประมาณ 2,000 กิโลกรัม