ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การผลิตจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การผลิตจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ