ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย พัฒนาตู้อบโซล่าเซลล์ ใช้งานกับผลิตภัณฑ์กระจูดนครศรีธรรมราช

 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ อาจชมภู ดร.สุวัฒน์ รัตนพันธ์ และ ดร.เดี่ยว สายจันทร์ คณะที่ปรึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กระจูด
สำหรับการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการกลุ่มกระจูด จำนวน 3 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอชะอวด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มีผลิตภัณฑ์กระจูดที่โดดเด่นมาก ทั้งการสานกระจูด การออกแบบ การนำเสนอ และการสร้างเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายไปทั่วประเทศ ถือเป็นจุดแข็งสำคัญของวิสาหกิจชุมชน 
คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ได้มีการร่วมกันพัฒนาตู้อบโซล่าเซลล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด ช่วยลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการผลิต เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ส่งออกและจำหน่ายได้ปริมาณมากขึ้น ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และในอนาคต มทร.ศรีวิชัย จะผลักดันผลิตภัณฑ์กระจูด จ.นครศรีธรรมราช จำหน่ายสู่ต่างประเทศ ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย ต่อไป