ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณบดี กล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษาใหม่ และมีคณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่