ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจำปี 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก พันเอก ศุภชัย ปรีชามาตร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่