ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ณ วัดธาตุน้อย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 3 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดธาตุน้อย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้รักษาสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ