ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมอบรมยกระดับการจัดความรู้ภายในองค์กรของสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประธานกล่าวเปิดโครงการการจัดความรู้ภายในองค์กรของสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่)